Privacy beleid

Privacyverklaring Bij Anoesj

Bij Anoesj hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bij Anoesj houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op wil wijzen en deze respecteren.

Als Bij Anoesj ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Anoesj Langendoen

0165 566353

anoesj@anoesj.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Bij Anoesj verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het aangaan van overeenkomsten

 • Het versturen van nieuwsbrieven of andere e-mail met relevante informatie.
 • Het aanleveren van gevraagde informatie aan de belastingdienst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

-NAWTE (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail)

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Ik als Bij Anoesj geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Schriftelijke toestemming geschiedt door deze gegevens op mijn formulieren in te vullen.

Bewaartermijn

Bij Anoesj bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik de volgende maatregelen genomen;

 • Gegevens op papier worden bewaard in een kast in een afgesloten ruimte.
 • Digitale gegevens worden op mijn eigen server beveiligd middels een softwarematige firewall. Een hardwarematige firewall is in gebruik om bedreigingen vanuit het internet tegen te gaan. Een centraal beheerde en gedistribueerde up-to-date anti-virussoftware is op elke computer geplaatst. De server staat tevens in een afgesloten ruimte.
 • Gegevens zijn enkel in te zien in daartoe aangewezen persoonlijke computers waarvan enkel mijn man en ik een inlogcode hebben. De betreffende software is tevens beveiligd met een (ander) wachtwoord. Computers worden automatisch geblokkeerd na enkele minuten van inactiviteit.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je heb. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met mij contact op te nemen. Kom je hier niet met mij uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van mijn privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met me op!